Tarawneh Back in Power?

Just yesterday while my father and I discussed the negative effects of bad diplomacy in Jordan lately, we wondered if Fayez Tarawneh would ever come back, as he is probably the most experienced and skilled politican and diplomat in the modern Jordanian political arena. It was tough to imagine him as a foreign minister again, when he was a prime minister before, almost a step down (by society’s standards). Though, in answer to my prayers, it seems he might actually come back hopefully…

اÙ?طراÙ?Ù?Ø© Ù?رئاسة Ø­Ù?Ù?Ù?Ø© أردÙ?Ù?Ø© جدÙ?دةÙ?صر اÙ?Ù?جاÙ?Ù? GMT 16:45:00 2005 اÙ?إثÙ?Ù?Ù? 28 Ù?ارس
Ù?صر اÙ?Ù?جاÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?Ù?دÙ? Ù?عاÙ?ر اÙ?Ø­Ù?تÙ?Ù?Ù? Ù?Ù? عÙ?اÙ?: عÙ?Ù? Ø£Ù? Ù?شاÙ?رات بدأت فÙ? اÙ?عاصÙ?Ø© اÙ?أردÙ?Ù?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?تشÙ?Ù?Ù? Ø­Ù?Ù?Ù?Ø© جدÙ?دة تخÙ?ف Ø­Ù?Ù?Ù?Ø© فÙ?صÙ? اÙ?فاÙ?زØ? اÙ?تÙ? Ù?Ù? تÙ?ض Ø£Ù?ثر Ù?Ù? عاÙ? Ù?Ù?صف اÙ?عاÙ? فÙ? اÙ?سÙ?طة Ù?أجرÙ? عÙ?Ù?Ù?ا تعدÙ?Ù?اÙ? أحدÙ?Ù?ا Ù?اÙ? Ù?بÙ?را فÙ? Ù?Ù?فÙ?بر (تشرÙ?Ù? اÙ?ثاÙ?Ù?) اÙ?Ù?اضÙ?Ø? Ù?اÙ?ثاÙ?Ù? Ù?اÙ? Ù?حدÙ?دا Ø­Ù?Ø« استÙ?اÙ? Ù?زÙ?ر اÙ?تخطÙ?Ø· باسÙ? عÙ?ض اÙ?Ù?Ù?. Ù?تعرضت Ø­Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?فاÙ?ز فÙ? عÙ?رÙ?ا اÙ?Ù?صÙ?ر Ø¥Ù?Ù? Ù?زات Ù?Ø«Ù?رة Ù?Ù?عارÙ? Ù?ع Ù?تشددÙ? اÙ?برÙ?Ù?اÙ? Ù?اÙ?Ù?Ù?ابات اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© Ù?اÙ?أحزاب اÙ?سÙ?اسÙ?Ø©Ø? Ù?Ù?Ù? فÙ? عÙ?دÙ?ا بدأ اÙ?حدÙ?Ø« عÙ? اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?اسÙ?Ø© فÙ? اÙ?بÙ?ادØ? Ù?Ù?Ù? خطة Ù?Ù? تÙ?تÙ?Ù? بعد Ø­Ù?Ø« أضÙ?ف Ø¥Ù?Ù?Ù?ا Ù?فÙ?Ù?Ù? اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?إدارÙ?Ø© Ù?اÙ?إجتÙ?اعÙ?Ø© Ù?تشÙ?Ù? جÙ?Ù?عا Ù?حدة Ù?احدة سÙ?Ø© Ù?تÙ?اÙ?Ù?Ø© Ù?Ù? اÙ?إصÙ?احات.

Ù?عÙ?Ù? Ø£Ù? Ù?Ù? بÙ?Ù? أبرز اÙ?شخصÙ?ات اÙ?تÙ? تÙ?ت Ù?شاÙ?رتÙ?ا Ù?تشÙ?Ù?Ù? اÙ?Ø­Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?جدÙ?دة فاÙ?ز اÙ?طراÙ?Ù?Ø© رئÙ?س اÙ?Ù?زراء اÙ?أسبÙ?Ø? Ù?Ù?ائب رئÙ?س Ù?جÙ?س اÙ?أعÙ?اÙ? (Ù?جÙ?س اÙ?Ù?Ù?Ù?) حاÙ?Ù?ا Ø? Ù?Ù?Ù? اÙ?Ø´Ù? اÙ?ردÙ?ف Ù?Ù?جÙ?س اÙ?Ù?Ù?اب فÙ? اÙ?سÙ?طة اÙ?تشرÙ?عÙ?Ø©Ø? Ù?Ù?اÙ? اÙ?طراÙ?Ù?Ø© آخر رئÙ?س Ù?Ù?Ù?زراء فÙ? عÙ?د اÙ?عاÙ?Ù? اÙ?أردÙ?Ù? اÙ?راحÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?حسÙ?Ù? بÙ? Ø·Ù?اÙ?Ø? Ù?استÙ?ر فÙ? Ø­Ù?Ù?Ù?تÙ? Ù?Ù?أشÙ?ر اÙ?Ø«Ù?اثة اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù? Ø­Ù?Ù? تسÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù? عبد اÙ?Ù?Ù? اÙ?ثاÙ?Ù? اÙ?سÙ?طة فÙ? اÙ?عاÙ? 1999.

Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù? اÙ?طراÙ?Ù?Ù? حاÙ?Ù? حاÙ? اÙ?رئÙ?س فÙ?صÙ? اÙ?فاÙ?ز Ø¥Ù?Ù? Ù?بÙ?Ù?Ø© Ù?Ù?Ù?Ø© فÙ? جÙ?Ù?ب اÙ?أردÙ?Ø? Ù?Ù?اÙ? Ù?اÙ?دÙ? اÙ?راحÙ? أحÙ?د اÙ?طراÙ?Ù?Ù? رئÙ?سا Ù?Ù?رات عدÙ?دة Ù?Ù?دÙ?Ù?اÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?اشÙ?Ù? Ù?رئÙ?سا Ù?Ù?برÙ?Ù?اÙ?Ø? Ù?Ù?ا Ø£Ù? اÙ?طراÙ?Ù?Ø© اÙ?إبÙ? تسÙ?Ù? Ù?Ù?اصب Ù?زارÙ?Ø© Ù?Ù?Ù?Ø© فÙ? اÙ?Ø«Ù?اÙ?Ù?Ù?ات Ù?Ù? اÙ?Ù?رÙ? اÙ?فائت Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?ا Ù?زÙ?ر اÙ?خارجÙ?Ø© Ù?Ù?Ø°Ù?Ù? رئاسة اÙ?دÙ?Ù?اÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?صب اÙ?سفÙ?ر Ù?دÙ? اÙ?Ù?Ù?اÙ?ات اÙ?Ù?تحدةØ? Ù?Ù?Ù? Ù?Ø­Ù?Ù? Ø´Ù?ادة اÙ?دÙ?تÙ?راÙ? فÙ? اÙ?عÙ?Ù?Ù? اÙ?سÙ?اسÙ?Ø© Ù?Ù? إحدÙ? اÙ?جاÙ?عات اÙ?Ø£Ù?Ù?رÙ?Ù?Ø©.

[more]Posted In: Jordan

Your Two Piasters: